Inscripció - Casal Joan Alcover

Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

 • El pagament de la quota de soci i sòcia és obligatori.
 • L’alumne, alumna només pot assistir al seu horari de classe, sense poder canviar l’horari. Exemple, (si no pot assistir a la seva activitat al matí o tarda, no podrà assistir a la mateixa en una altra hora).
 • Tres faltes d’assistència sense justificar se li donarà de baixa.
 • Haurà de pagar l’activitat durant els tres dies laborables següents a l’avís que té plaça, si no perdrà la plaça.
 • Per a les activitats de sòl cada participant portarà el seu esterilla.
 • Les persones amb pensió no contributiva tindran deducció del 100% de l’import del taller. Excepte la quota de soci.
 • Els pagaments seran sempre per trimestre, encara que aquest estigués començat.
 • Els alumnes, alumnes no poden recuperar cap classe.
 • Si hi ha una baixa del professor/a, l’associació es compromet a substituir-lo.
 • La renovació del trimestre haurà de realitzar-se en data establerta, en cas contrari es procedirà a donar-lo de baixa.
 • No es fa cap devolució de la inscripció ni de la quota de soci.
 • Les sòcies i socis, si assisteixen tot el curs tindran reserva de plaça en la mateixa activitat que han acabat, per al curs següent.
 • El casal durant l’any farà fotos de les diferents activitats, esdeveniments, festes, conferències, per a donar difusió en les xarxes socials. Si alguna persona no volgués sortir en les fotos, pregaríem ho comunicaran.
 • Recordi que aquestes normes són per al bon funcionament del casal.
 • Activitats per a majors de 16 anys

AVISOS IMPORTANTS:

 • Les activitats del Casal s’interrompran durant les vacances de Nadal del 23/12/2021 a 09/01/2022 inclosos, i es reprendran el 10/01/2022
 • Les inscripcions als tallers es tancaran del’1 al 5 d’abril 2022

MEDIDAS GENERALES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19:

Todos los ciudadanos tienen que adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a este riesgo, y tienen que adoptar las medidas de protección individual y colectiva fundamentadas en:
La higiene frecuente de manos (evitar toser directamente al aire, taparse la boca con la cara interna del antebrazo en estos casos y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos)
La distancia física interpersonal de seguridad (1,5m)
El uso de mascarilla obligatoria.
Las personas de más de 6 años tienen que llevar mascarilla en todo momento
En caso de tener síntomas, notificarlo, por teléfono o por correo electrónico, quedarse a casa.
Este listado, no exhaustivo, de medidas podrá ser modificadas lo largo del tiempo dependiente de la evolución de la COVID-19.

 

MESURES GENERALS PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19:
Tots els ciutadans han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscs de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a aquest risc, i han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:
La higiene freqüent de mans (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls)
La distància física interpersonal de seguretat (1,5m)
L’ús de mascareta obligatòria
Les persones de més de 6 anys han de dur mascareta en tot moment
En cas de tenir símptomes, notificar-lo, per telèfon o per correu electrònic, quedar-se a casa.
Aquest llistat, no exhaustiu, de mesures podrà ser modificat al llarg del temps depenent de l’evolució de la COVID-19.

Les inscripcions estan tancades. Al setembre obrim el termini per al curs Oct 2022/juny 2023